วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรชี้นำข้อมูลการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม และเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่ ในการพัฒนาด้านการเกษตรกลุ่มจังหวัดเหนือตอนล่าง ”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.12
2. ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จ ผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่สำคัญในพื้นที่
3. ศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนพัฒนาการเกษตรในระดับกระทรวง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรในระดับภูมิภาค และจังหวัด
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรของพืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ ในระดับภูมิภาค