บุคลากร

นางพรทิพย์ วัดเมือง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 081-0371884

นางสาวจริยา แสงม่วง

เจ้าพนักงานสถิติ

นางสาวชลธิชา สุขอยู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายไพรวรรณ เพียงตา

พนักงานขับรถยนต์

นายชัด พรหรมสุรินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายบุรินทร์ เกยอินทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายธงชัย สังข์นาค

พนักงานขับรถยนต์

นายวิษณุ โสมเขียว

พนักงานขับรถยนต์

นายเกรียงไกร อุ่นกาศ

พนักงานขับรถยนต์

นายศาสตรา เพ็รชผึ้ง

พนักงานขับรถยนต์

นายวรศักดิ์ ขลิบทอง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชวัญชนก ประสี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเกษม ชาติทอง

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 097-0389990

นายพูลศักดิ์ อิ่มเจริญ

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นายปจิม ให้วงศ์กุล

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางจุฑารัตน์ เพชรานรากร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอนันต์ หลีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

นายเศกศักดิ์ โคตรหานาม

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

นายจักรกฤษณ์ สุดตะกู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอาทิตย์ กตัญญู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรรทิวา ปิ่นเกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชัยณรงค์ เฟื่องเดช

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววชิราภรณ์ พงษ์รักษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุทธิเกียรติ แถมสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมาร์ช คำสิทธิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุภาพร ทองกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกุลธิดา เพ่งผล

รักษาการผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 086-9042903

นางสาวศรสวรรค์ อุณหโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรัตติยา สัมมารัตน์

เจ้าพนักงานสถิติ

นางสาวจินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางชลลดา อิ่มเจริญ

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล

เบอร์โทรศัพท์ 083-3543916

นางวรัญญา บัวพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชนัญชิดา ชวดเปีย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราภรณ์ นามศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ