สศท.12 ประชุมตัวเลขเอกภาพร่วมกับศูนย์สารสนเทศการเกษตร

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12 ได้จัดการประชุมพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเอกภาพปาล์มน้ำมัน ยางพารา ปี 2560 ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 ร่วมกับตัวแทนจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร