สศท.12 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561

        วันที่ 11 เมษายน 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สศท.12 ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และจัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความรักความสามัคคีของข้าราชการ และพนักงาน