สศท.12 เข้าร่วมเสวนาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

        วันที่ 25 เมษายน 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 เข้าร่วมเสวนาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ และตัวแทนเจ้าของโรงสีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์