สศท.12 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

        วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ และรับรู้ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และกำแพงเพชร