สศท.12 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

        วันที่ 25 เมษายน 2561 สศท.12 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์