สศท.12 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

        วันที่ 25 เมษายน 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ บริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์