Contact Us

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์
ภายในสนามบินเกษตรนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

Email Address

zone12@oae.go.th
nw.roae12@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ & แฟกซ์

Tel.: 056-803-525, 056-803-526
Fax: 056-803-526